1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Hälsan i Fjällbacka  och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.

Distansavtalslagen
Hälsan i Fjällbacka följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Hälsan i Fjällbacka om han/hon ångrat sitt köp.

 1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Hälsan i Fjällbacka Gym.

 1. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Hälsan i Fjällbackas personal varje gång kunden besöker Hälsan i Fjällbacka . Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Hälsan i Fjällbacka  personal.

 1. Avtalstid och uppsägning

Hälsan i Fjällbacka erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.
Vid uppsägning är det 30dagars uppsägningstid.

Basic medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 250 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ett års bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Basic medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Step-in
Uppsägning av Löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 180 kr/mån + 70 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Step-in medlemskap 180 kr/mån ( debiteras månadsvis i förskott) + 70 kr per träningstillfälle ( debiteras dagen efter)
Step-in medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 10 timmar innan start. Annars debiteras 50 kr.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.

 1. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

 1. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 1. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på Hälsan i Fjällbacka  har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Hälsan i Fjällbacka om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Hälsan i Fjällbacka ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Hälsan i Fjällbacka ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Hälsan i Fjällbacka ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 1. Praktiska ändringar

Hälsan i Fjällbacka  förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Hälsan i Fjällbackas hemsida.

 1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Hälsan i Fjällbacka behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Hälsan i Fjällbacka  för överföring till denne.

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 1. Doping

Hälsan i Fjällbacka förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Hälsan i Fjällbacka Gym. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.